(6 ก.ค. 61) นายชุมพร  จิตนาวสาร  ประธานกลุ่มร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวจังหวัดตราด พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรประมาณ 30 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือ ถึงพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหนังสือถึง นายกฤษฎา  บัญราช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่อง ขอให้นำร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาเกษตรกร(ฉบับเกษตรกร) เข้าสู่กระบวนการปรับแก้ไขกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด โดยมีนายประธาน  สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รับมอบหนังสือดังกล่าว มีนายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด   นางสาวจิตตรัตน์  ภาณุทัต หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตราด   ร่วมรับมอบหนังสือดังกล่าวที่ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

สำหรับหนังสือดังกล่าว ได้ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้นมาคณะหนึ่ง และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ได้มีคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้แก่คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นั้น

สืบเนื่องด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่แต่งตั้งขึ้นมานั้นได้ปรับแก้กฎหมายของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2544  ซึ่งมีเนื้อหาพระราชบัญญัติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ คือ เกษตรกรหรือตัวแทนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขพระราชบัญญัติ  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ทางคณะตัวแทนเกษตรกร จึงเห็นสมควรนำร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) เข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง ทางเกษตรกรในนามกลุ่มร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวจังหวัดตราดจึงได้รวมตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด /....

 ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667