ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอคลองใหญ่ หมุ่ที่ 6 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตั้งอยู่ริมถนนตราด-คลองใหญ่ ซึ่งมีชนิดสินค้าหลัก คือ ทุเรียน โดยอำเภอคลองใหญ่มีเกษตรกรปลูกทุเรียนอยู่ร้อยละ 13 ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด แต่ปัญหาที่พบในการผลิตทุเรียนของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่คือ เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสม ต้นทุนการผลิตสูง พื้นที่เพาะปลูกภาคการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ์ และมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

(สัมภาษณ์) นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ หรือสุริยา กล่อมสังข์ เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาอาชีพทำสวน ปี 2555 และได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ของระดับเขต เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิติสนค้าเกษตรอำเภอคลองใหญ่ โดยเป็นหนึ่งในตัวแทนเกษตรกรที่ผลักดันงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ผ่านศูนย์เรียนรู้อันเป็นศูนย์กลางสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเกษตรกรในตำบล โดยยึดหลักสำคัญในการประกอบอาชีพทางการเกษตรคือ “รู้และเข้าใจพืช การจัดการพืช การตลาดและการจำหน่าย”

คณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ได้ร่วมกันกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิติสนค้าเกษตรอำเภอคลองใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ที่ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ 1: การผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP นำกระบวนการ GAP และเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนที่เหมาะสมมาส่งเสริมให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตและได้รับมาตรฐานรับรอง ฐานการเรียนรู้ที่ 2 : การเก็บตัวอย่างดินและการผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน

ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่มีการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดิน และให้คำแนะนำในการใส่ปุ๋ย รวมถึงถ่ายทอดความรู้เรื่องการผสมปุ๋ยสูตรต่างๆใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ฐานการเรียนรู้ที่ 3 : การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรนำวัสดุที่เหลือในท้องถิ่น มาผลิตเป็นน้ำหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ ใช้ภายในแปลงเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ฐานการเรียนรู้ที่ 4 : การผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราบิวเวอร์เรีย สาธิตการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนและเชื้อราบิวเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ฐานการเรียนรู้ที่ 5 : การเลี้ยงชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นอาชีพเสริม มีกิจกรรมการเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และนำผลผลิตเช่นน้ำชันโรง และชันโรงมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ชันโรง

ปัจจุบัน ศพก.อ.คลองใหญ่ มีการเชื่อมโยงกับแปลงใหญ่ทุเรียน และกลุ่มทุเรียนพรีเมี่ยม โดยมุ่งเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ สามารถส่งห้างโมเดิร์นเทรด เพิ่มมูลค่าผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP ทั้งนี้ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ประกอบกับการขยายตลาดในอนาคต....../..

ภาพ/อิงสุรัจจ์ สังข์เงิน ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667