โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง ดำรงชีพอย่างพอเพียง ด้วยการให้ความรู้ด้านการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ตามโครงการอาหารกลางวัน เป็นการลดรายจ่ายให้กับโรงเรียนในการประกอบอาหาร และยังให้ความรู้ไปบริหารจัดการภายในครัวเรือน เป็นยุวเกษตรกรตัวน้อย ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

ร.ต.อ.ปิยนันท์ ฉัตรทอง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด กล่าวว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด มีนักเรียนจำนวน 89 คน เปิดสอนตั้งแต่เด็กปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ด้วยความที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนจึงมุ่งเน้นสอนการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งส่งเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน ด้วยการให้ความรู้เรื่องเกษตรกรรม ตั้งแต่ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น กบ ไก่ เป็ด ปลาดุก เพาะเห็ดฟาง และอบรมด้านอาชีพอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับอาหารกลางวันโรงเรียน และนักเรียนที่จบการศึกษาไปในแต่ละรุ่น สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ...../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667