(6 ม.ค. 62) นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่างๆ กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 / 2562 ตามแนวทางการดำเนินการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ให้จัดแยกจากโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดยพิจารณาจัดในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับแรก โดยการจัดไตรมาสที่ 1 / 2562 จะดำเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ขึ้นในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว สำหรับกิจกรรมหลักประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ และคลินิกประมง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริม ได้แก่ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย (สปก.) คลินิกตรวจเลือดหาสารตกค้างให้กับเกษตรกร และตรวจสุขภาพ เป็นต้น /...

Cr.ภาพ/ข่าว  ส.ปชส.ตราด