เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 น.อ.สุพน ปราบภัย (ร.น.) หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง กิจกรรม “3 ประสาน ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง” ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ร่วมกับ ปราชญ์เพื่อความมั่นคงจังหวัดตราด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะช้าง และประมงอำเภอเกาะช้าง จัดขึ้น ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสลักเพชรเหนือ ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 คน

หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีภารกิจในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในด้านการวางแผนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บนพื้นฐานของหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง ในมิติความมั่นคงแห่งรัฐ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ เสริมสร้างการกินดี อยู่ดี และการมีจิตสาธารณะ

พร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของชุมชน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล และเพื่อสร้างแกนนำชุมชนต้นแบบในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดตราดต่อไป...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667