เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ ที่ผ่านมา น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เป็นประธาน​จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ​ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ฯ​ และลงนาเกี่ยวข้าวในแปลงนาข้าวในกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” โดยมี น.อ.นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน

น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๑ น.อ.ลำพอง ทองสงค์ หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๓ น.อ.ศราวุธ บุตรเสรีชัย หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๔

น.ท.สุรชัย เบ้ารักษา หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน  คณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ในแปลงนาข้าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กองทัพเรือ (โดย กปช.จต.) พื้นที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวว่า การลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้คณะนายทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ได้ร่วมอนุรักษ์และเรียนรู้ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ฯ​ 

ซึ่งกิจกรรม ปลูกข้าวในโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เป็นการปลูกฝังพื้นฐาน ความรู้ และความคิด รวมถึงเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตการปลูกข้าวและการเกี่ยวข้าว โดยการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถลดต้นทุนทางการเกษตร ลดการใช้สารเคมี ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความปลอดภัยกับผู้บริโภค เป็นต้น ..../...

Cr.ภาพ/กพร.ฉก.ทพ.นย.  ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี  โทร ๐๘๖-๓๗๒๘๖๖๗