เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ น. น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร)  เป็นประธานการจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรป่า ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตราด  ณ โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โดยมี นางสุกัญญา กูลนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติ​ที่ดี ส่งเสริม​การอนุรักษ์​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​ ให้เยาวชนได้เรียนรู้คุณประโยชน์​จากทรัพยากร​ป่าไม้​ ปลูกจิตสำนึกฝึกให้เยาวชนรู้และเห็นคุณค่า​ของทรัพยากร​ป่าไม้และ​สัตว์ป่า​

โดยได้นำนักเรียนจากโรงเรียน​ตราดสรรเสริญวิทยาคม ​เข้าร่วมโครงการ​ในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ ที่เกิดจากผลกระทบของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667