วันนี้ (25 มี.ค.65) น.อ.พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ผู้แทน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

พร้อมด้วย น.อ.พิสิษฐ์ หนูเล็ก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด น.อ.ปรัชญา หาญเทียม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 บ่อไร่ น.อ.ยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน น.ท.ปัญญา จาปรุง เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด /  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่  6 น.ท.ภัทรฉัตร รุ่งแสง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 หาดเล็ก

นายธนิต แสงวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด สถานีตำรวจภูธรบ้านไม้รูด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด คณะครู อาจารย์ นักเรียน ชาวบ้าน และกำลังพลทหารฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมี ว่าที่ ร.ท.ธนันชัย บุตรเสน นายทหารกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ผู้แทน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ในวันนี้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนนั้น เป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล เป็นแหล่งสร้างอาหารตามธรรมชาติ 

ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำทางทะเล อันจะส่งผลทำให้ประชากรของประเทศได้มีอาหารจากทะเลไว้บริโภค และมีรายได้เพื่อการดำรงชีพส่งผลต่อการสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งพื้นที่ป่าชายเลนสามารถป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่ง เป็นที่กักเก็บดินตะกอน ทำให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ป่าชายเลนยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลม

บรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนได้อีกด้วย โดยในวันนี้ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นโกงกาง ต้นสารภีทะเล ต้นจิก ต้นขลู่ และต้นตีนเป็ดทะเล รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,065 ต้น ในพื้นที่บริเวณบ้านร่วมสุข หมู่ 6 ตำบลไม้รูด เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนสืบไป ...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667