เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ น.ท.เอกราช สารคำ เสนาธิการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) คณะครูและนักเรียน ในการเยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐตร.ทรภ.1 ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งร่วมกันปลูกพันธ์ไม้และเยี่ยมชมเรือหลวงตากใบ ณ ปลายสะพานฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยฯได้ ดำเนินการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และปลูกผักจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกและส่วนหนึ่งนำมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ซึ่งเป็นคำสอนและหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มุ่งเน้นการขยายผลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง เป้าหมายขั้นแรก พออยู่ พอกิน พอใช้  กินดี อยู่ดี มั่งมี ศรีสุข เป้าหมายในอนาคต จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถสนับสนุนและประยุกต์ใช้ได้กับทุกหลักสูตร รวมทั้งการบูรณาการสร้างเครือข่ายกับศูนย์การเรียนรู้ของส่วนราชการ หรือเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา ศึกษาดูงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง และในห้วงที่ผ่านมามีประชาชน ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และเยาวชนเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  …../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี