เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พร้อมด้วย พล.ต.ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และคณะฯ

เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผล โครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9  โดยมี น.อ.ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1

น.ท.เอกราช สารคำ เสนาธิการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 และกำลังพลให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม แผนการดำเนินงานโครงการฯดังกล่าว ณ ห้องประชุม(ชั้น 2 ) กองบังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด

หลังจากนั้นในเวลา 10.00 นาฬิกา คณะศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ตรวจเยี่ยมเรือหลวงตากใบ เรือ ต.112 และเรือ ต.265 โดยมี น.ต.ศุภชัย ประกอบ ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ นำกำลังพลแถวรับการตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งพาคณะฯเยี่ยมชมแผนกประกอบอาหารภายในเรือหลวงตากใบ ซึ่งพืชผักและไข่ไก่บางส่วนได้รับการสนับสนุนมาจาก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 นำมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพลภายในเรือ

และในเวลา 11.00 นาฬิกา คณะฯเดินทางมายังศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี น.ต.ประวัติ คำเขียว รายงานผลการปฏิบัติห้วงเวลาที่ผ่านมา ในการดำเนินงานต่างๆตามศาสตร์พระราชา ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยสามารถนำพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหารเลี้ยงกำลังพล ที่เหลือก็จำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกำลังพลรุ่นน้องๆนำไปปฏิบัติตาม

พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อมาประเมินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 พื้นที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี โดย ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด ในประเภทที่ ๓

หน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาขับเคลื่อนในหน่วยงาน และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานต่อไป...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667