(๘ ก.ย.๖๕) น.อ.สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) จัดให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทย,เก็บขยะชายหาด และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมหิน และโรงเรียนวัดหนองคันทรง เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญและการประกวดวาดภาพระบายสี ณ กระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลไทยในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี  “การอนุรักษ์ทะเลไทย” ชิงทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

การประกวดแต่งคำขวัญ “การอนุรักษ์ทะเลไทย” ชิงทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -  ๖  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์ทะเลไทย” ภารกิจหน้าที่ของ ศรชล.และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พร้อมทั้งร่วมกันเก็บขยะชายหาดและปล่อยพันธุ์ปลา ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทะเล ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เสมอมา ตลอดจนความจำเป็นในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับทะเลไทยต่อไป .........../.. 

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667