(25 ต.ค.65) ที่อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ นำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารเรือชุดเฝ้าตรวจเกาะกูด ตำรวจ สภ.เกาะกูด ประมงจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจันทบุรี  ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ทีมธนาคารปูม้าบ้านอ่าวสลัด นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว กศน.อำเภอเกาะกูด ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความดี โดย การเก็บขยะชายหาด บริเวณอ่าวกล้วย อำเภอเกาะกูด เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สร้างความสะอาดให้ชุมชน และ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในพื้นที่อำเภอเกาะกูด

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในครั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาได้ร่วมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ให้กับริมชายหาด ที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางท่องเที่ยวสู่เกาะกูด เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตราด ต่อไป ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667