(11 ม.ค.66) นาวาเอก สุรศักดิ์ ภาแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) พร้อมด้วยกำลังพล ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ร่วมกับ หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือ ต.113 บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เข้าตรวจสอบและกำจัดคราบน้ำมันกรณีเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ต รับส่งนักท่องเที่ยว จำนวน ๗ ลำ บริเวณอ่าวทองหลาง ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) กล่าวว่า การตรวจสอบสภาพน้ำทะเล มีฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำเล็กน้อย โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.92-8.03 อุณหภูมิ 26.7-26.9 องศาเซลเซียส 

ความเค็ม 31.2-31.3 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.56-6.98 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบสัตว์น้ำตาย และแนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการัง และในมวลน้ำทะเล โดยกำลังพลได้ดำเนินการนำถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือที่ยังมีน้ำมันคงถังขึ้นจากน้ำ และช้อนเศษเขม่าและคราบน้ำมันขึ้นจากผิวน้ำ

จากการตรวจสอบบริเวณทุ่นกักน้ำมันซึ่งปิดปากอ่าวไว้ ไม่พบคราบน้ำมันแพร่กระจายออกไปภายนอก ทั้งนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้นำคำสั่งงดใช้เรือ และให้ทำการกู้เรือ แจ้งให้เจ้าของเรือทุกรายทราบเรียบร้อย ซึ่ง ศรชล.จังหวัดตราด จะได้ติดตามความคืบหน้าต่อไป …../…

ภาพ/ศรชล.จังหวัดตราด ข่าว/หาญศึก ฉิมพาลี