(28 เม.ย.66) นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด โดยมี นาวาเอก ปริญญา เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอแหลมงอบ ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ผู้บังคับหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่ 1 กำลังพลเรือหลวงท้ายเหมือง เรือ ต.991 กำลังพลฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด และพนักงานบริษัทซีพี อำเภอแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ในป่าชายเลน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล

พื้นที่ในการจัดกิจกรรมนั้น เป็นพื้นที่บริเวณชายทะเลสโมสรฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำทะเลกัดเซาะมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการกัดเซาะถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออก ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด เพื่อเป็นการป้องกันอันจะเกิดเหตุชำรุดในอนาคต และพัฒนาพื้นที่หน่วยให้มีความสะอาดสวยงามอยู่เสมอ รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และผู้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ต่อไป ......./..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667