พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

(20 ธ.ค.62) นาวาเอก สายชล  เล็กเจริญ รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึก โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ของชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 49 บ้านทับทิมสยาม​ 01 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี ร.อ.สมยศ แก้วนาง หัวหน้าชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นําชุมชนเข้มแข็ง 1302 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการเปิดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ในครั้งนี้ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ พ.จ.อ.วีระ มีตาล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ด่านชุมพล ร.ท.อิสระพงศ์ โกรบกระโทก ผบ.ร้อย.ทพ.นย.516ฯ นายวรรณศักดิ์ กมลรัตน์วิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาเคราะห์ 49 พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมในพิธีฯ

รองเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3   กล่าวว่า  โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ เป็นแผนงาน/โครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 1  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เกิดจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัย   

ที่เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาผู้มีอิทธิพล การค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา สาระของการฝึกอบรมประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างการฝึกอบรม เยาวชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคม ในการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667

 

ฮิต: 1075