เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมี น.อ.พัฒนพงษ์ นุชนารถ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้

การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 65 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแสวง ศรีทอง นักประชาสัมพันธ์(ชำนาญการ)รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด นายจักรกฤษณ์ แววคล้ายหงส์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราด ซึ่งทั้งสองท่านเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสายสื่อสารมวลชน

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบัน และมีจิตสำนึกความร่วมมือในการสร้างความสงบ ให้แก่บ้านเมือง และป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งของสังคม อันเนื่องมาจากการทราบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อต่อต้านกระแสข่าวลือด้วย

อย่างไรก็ตามการจัดโครงการในครั้งนี้ยังได้มีการปลูกจิตสำนึกในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ การดำเนินกิจกรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบเกษตรธรรมชาติ การสานเสวนาสื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ....../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667