พิมพ์
หมวด: ข่าวการเมือง/ความมั่นคง

เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 น.อ.นิพัทธ์ สุดใจ หัวหน้าฝ่ายมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึก โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ของชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 ที่โรงเรียนบ้านคลองประทุน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ร.อ.สมยศ แก้วนาง หัวหน้าชุดวิทยากรสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง 1302 (ชบข.1302) นำนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หัวหน้าฝ่ายมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 3 กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่เป็นแผนงาน/โครงการของศูนย์การปฏิบัติการที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

เกิดจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยที่ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง ปัญหาความยากจน ปัญหาผู้มีอิทธิพล การค้าสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเยาวชนในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 สาระของการฝึกอบรมประกอบด้วย กระบวนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างการฝึกอบรม เยาวชนให้ความสนใจและมีความตั้งใจกับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จึงเชื่อได้ว่าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของสังคม ในการช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต..../..


ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667

ฮิต: 654