เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ร.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.ธีรวัฒน์ แสนใจรักษ์ ร.น. หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ และ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ต.ร. ร่วมกับผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอ ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดตราด, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตราด, ปภ.จังหวัดตราด, สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด, จัดหางานจังหวัดตราด, อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116, ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัยจังหวัดตราด,ศรชล.จังหวัดตราด,หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด,ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1,ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กลุ่มงานความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้าน จำนวน 50 คน

ร่วมประชุมเตรียมการฝึกและทดสอบแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบลและเตรียมความพร้อมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (CPX) ปี 2564 เพื่อฝึกทดสอบการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ซึ่งจังหวัดตราด ได้รับประเด็นปัญหา จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ปัญหาด้านฟื้นฟูธรรมชาติและป้องกันภัยจากช้างป่า
2. ปัญหาการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการจัดการแรงงานต่างชาติ
ณ ห้องประชุมกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สรุปผลจากการประชุม ดังนี้
1.ส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน
2.ส่วนราชการมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการฝึกฯ
3.ส่วนราชการมีการจัดเตรียมข้อมูล พร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อเตรียมการเข้าร่วมการฝึกฯ
4.ส่วนราชการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..../..