(30 ก.ค.64) น.อ.อิทธิพล เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพลฝ่ายทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นางสาววรรณธิภา จันทร์กลม  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว  และเจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปฯ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว อ.บ่อไร่ จ.ตราด

รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล "แผนตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ช้างป่าและภัยแล้ง)

ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว, เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าอำเภอบ่อไร่, ผู้แทนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตร.๑ และ ตร.๓, ผู้แทนอำเภอบ่อไร่, และผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย……/..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667