เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นาวาเอก ฤชา  อินทรโท่โล่  ฝ่ายเสนาธิการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ/หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ร่วมกับ อำเภอเกาะช้าง ลงพื้นที่จัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร หมู่ ๕ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งนี้มีการอบรมการทำสารกำจัดเชื้อราไตรโคเดอร์มา และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น โดย นางเรณู  ผ่องใส  เป็นวิทยากร และมีประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๓๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี โทร 086-3728667