วันนี้ (๘ ส.ค.๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และภริยา ตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ โดยมี นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ และกำลังพล ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ ขอแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในรอบปีที่ผ่านมา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผมปฏิบัติราชการในกองทัพเรือมากว่า ๓๗ ปี

ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า ทุกหน่วยงานของกองทัพเรือ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ล้วนเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพราะทุกหน่วยงานเป็นกลไกอันสำคัญยิ่ง ในการช่วยกันขับเคลื่อนกองทัพเรือให้เจริยก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้”

สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ เป็นการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่อเป็นการขอบคุณกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลอย่างเต็มกำลังความสามารถ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ...../..

ภาพ/หาญศึก ฉิมพาลี  ข่าว/ส.ทร.10 ตราด