เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ ๒ /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ นาวาเอก ธีรวัฒน์  แสนใจรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับ นายทินวัฒน์ เจียมอุย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นางสินีนาฎ พงษ์พานิช กำนันตำบลแสนตุ้ง และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแสนตุ้ง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ณ ที่ทำการกำนันตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

นาวาเอก ธีรวัฒน์  แสนใจรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด/หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในเบื้องต้น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กำนันตำบลแสนตุ้ง และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

นำคณะเดินทางไปมอบถุงยังชีพบ้านผู้ป่วยที่มีอาการทางสมองและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและมีภาระในการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้ได้สอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือในเบื้องต้น..../..

#ทหารเรือช่วยเหลือประชาชน

#กอ.รมน.ช่วยเหลือประชาชน

#กอ.รมน.จังหวัดตราด

#สง.ปรมน.ทร.(จังหวัดตราด)

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667