เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เป็นประธานเปิดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษาในยุค New Normal ด้วย Star Stems

โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.พหล สง่าเนตร คณะกรรมการกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น 

พลเมืองดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ " STAR STEMS" ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

นางสาวทิวา ยานไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กล่าวว่า การจัดให้มีการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด " STAR STEMS" และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ร่วมกัน

ตามแนวคิด " STAR STEMS" รวมทั้งสามารถนำ " STAR STEMS" สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ไปประยุกต์ใช้กับบริบทของสถานศึกษาได้ โดยแนวคิดหลัก " STAR STEMS" ในยุค New Normal การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้ารับการอบรมพัฒนาทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะกรรมการกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มสะท้อนแนวคิด " STAR STEMS" เป็นต้น ..../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667