พิมพ์
หมวด: สังคม

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย คุณอนุรัตน สมพลกรัง และ คุณณิชชารี สุวรรณ เดินทางเยี่ยมเด็กด้อยโอกาส ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กพิเศษ ซึ่งบางส่วนเป็นบุตรหลานของพี่น้องชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ โดยมีนายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยผู้พิการ และเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตปูนปั้นเครื่องเคลือบดินเผา

นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด เป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมของเด็กพิการในจังหวัดตราดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ในสังคมปกติได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้กับเด็กพิเศษอีกด้วย

คุณนุชนภา อินทร์พรหม ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดในครั้งนี้ เพื่อบำรุงขวัญเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ตามวัตถุประสงค์ของชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ ๑ ในการช่วยเหลือสังคม

อีกทั้งต้องการส่งเสริมอาชีพโดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการมากที่สุด โดยการแนะนำให้ทำสัญลักษณ์ของทหารเรือออกจำหน่าย พร้อมทั้งมอบเงินส่วนตัวสนับสนุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าของเด็กๆอีกด้วย...../..

ภาพ/ข่าว หาญศึก ฉิมพาลี  โทร 086-3728667 

 

ฮิต: 392